தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம்

(ஒரு தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனம்)
Logo

Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)

CIN: U85110TN1994SGC027939 , GSTIN: 33AAACT3400E1Z4

ISO 9001:2015 Certified Organisation

Notifications (2021 - 2022)

SNo. Ref. Code Ref. No. Ref. Date Title Date Of Publish Documents
1 NF1483 582/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020 17/06/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 05/01/2022 Download
2 NF1482 E696/MON/RC/TNMSC/ENGG/2021 05/07/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 21/12/2021 Download
3 NF1481 E684/ANL/RC/TNMSC/ENGG/2021 30/06/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 18/12/2021 Download
4 NF1480 PKG6/C5/LCB/JICA/TNMSC/ENGG/21 12/10/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 15/12/2021 Download
5 NF1479 584/COT/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020 17/06/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 15/12/2021 Download
6 NF1478 690/RC/TNMSC/ENGG/2021 30/06/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 09/12/2021 Download
7 NF1477 616/EEG/NHM/TNMSC/ENGG/2020 21/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 08/12/2021 Download
8 NF1476 741/XR/TRC/TNMSC/ENGG/21 29/09/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 08/12/2021 Download
9 NF1475 E738/IH/NHM/TNMSC/ENGG/2021 07/09/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 02/12/2021 Download
10 NF1474 E658/SCOPE/RC/TNMSC/ENGG/2021 12/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 27/11/2021 Download
11 NF1473 E670/USG/RGGGH/TNMSC/ENGG/2021 26/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 23/11/2021 Download
12 NF1472 PKG16R/ICB/TNUHP/JICA/C2/CAR-IV/TNMSC/ENGG/2021 19/07/2021 RECORD OF PRICE BID OPENING 02/11/2021 Download
13 NF1471 700/KIT/DMS-TB/TNMSC/ENGG/2021 30/07/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 30/10/2021 Download
14 NF1470 PKG16(R)/ICB/TNUHP/ JICA/C2/CAR-IV/TNMSC/ENGG/ 2021 19/07/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 28/10/2021 Download
15 NF1469 553/LAB/FDA/TNMSC/ENGG/2020 09/01/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 13/10/2021 Download
16 NF1468 651/ACL/RC/TNMSC/ENGG/2021 01/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 07/10/2021 Download
17 NF1467 TENDER NO. E711/OXY/RC/TNMSC/ENGG/2021 07/08/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 30/09/2021 Download
18 NF1466 726/MOT/TNGMSSH/TNMSC/ENGG/2021 07/09/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 29/09/2021 Download
19 NF1465 581/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020 17/06/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 28/09/2021 Download
20 NF1463 689/KIT/RC/TNMSC/ENGG/2021 30/06/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 14/09/2021 Download
21 NF1462 701/DIET/DME/TNMSC/ENGG/2021 30/07/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 09/09/2021 Download
22 NF1461 PKG35(R)/LCB/TNUHP/TNMSC/ENGG/2021 19/07/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 08/09/2021 Download
23 NF1460 690/RC/TNMSC/ENGG/2021 30/06/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 08/09/2021 Download
24 NF1459 PKG16(R)/ICB/TNUHP/JICA/C2/CAR-IV/TNMSC/ENGG/2021 19/07/2021 RECORD OF BID OPENING 08/09/2021 Download
25 NF1457 593/MON/RC/TNMSC/ENGG/2020 21/08/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 07/09/2021 Download
26 NF1456 678/VEH/DMS/TNMSC/ENGG/2021 08/04/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 30/08/2021 Download
27 NF1455 550/REF/AHD/TNMSC/ENGG/2020 09/01/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 12/08/2021 Download
28 NF1454 473/VEN/NHM/TNMSC/ENGG/2019 29/05/2019 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 09/08/2021 Download
29 NF1453 611/DF/RC/TNMSC/ENGG/2020 07/01/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 09/08/2021 Download
30 NF1452 655/EOI/KIPM/TNMSC/ENGG/2021 12/02/2021 Tender Cancellation Notice 03/08/2021 Download
31 NF1451 681/DIET/DME/TNMSC/ENGG/2021 30/06/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 28/07/2021 Download
32 NF1450 618/NO/NHM/TNMSC/ENGG/2020 21/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 27/07/2021 Download
33 NF1449 E626/ANL/NHM/TNMSC/ENGG/2020 17/12/2020 REVISED RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 22/07/2021 Download
34 NF1448 E626/ANL/NHM/TNMSC/ENGG/2020 17/12/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 12/07/2021 Download
35 NF1447 680/NGS/NHM/TNMSC/ENGG/2021 18/06/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 06/07/2021 Download
36 NF1446 608/WARMER/NHM/TNMSC/ENGG/2020 09/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 03/07/2021 Download
37 NF1445 E633/INS/TNGMSSH/TNMSC/ENGG/2021 16/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 03/07/2021 Download
38 NF1444 E654/PHPLC/KIPM/TNMSC/ENGG/2021 12/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 01/07/2021 Download
39 NF1443 558/SCOPE/NHM/TNMSC/ENGG/2020 09/01/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 30/06/2021 Download
40 NF1442 E637/ENT/RGGGH/TNMSC/ENGG/2021 01/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 28/06/2021 Download
41 NF1441 Tender No.E-625/ANS/RC/TNMSC/ENGG/2020 17/12/2020 RESULT OF REEVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 15/06/2021 Download
42 NF1440 E625/ANS/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt. 17.12.2020 17/12/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 07/06/2021 Download
43 NF1439 641/INS/DME-SMC/TNMSC/ENGG/2020 17/12/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 07/06/2021 Download
44 NF1438 612/ANS/RC/TNMSC/ENGG/2020 09/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 26/05/2021 Download
45 NF1437 645/EYE/RC/DME/TNMSC/ENGG/2021 01/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 12/05/2021 Download
46 NF1436 PKG6/ICB/TNUHP/JICA/C2/OPE-I/TNMSC/ENGG/2020 04/02/2020 RECORD OF PRICE BID OPENING 10/05/2021 Download
47 NF1435 647/DIAT/RC/TNMSC/ENGG/2021 01/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 06/05/2021 Download
48 NF1434 595/ECG/RC/TNMSC/ENGG/2020 21/08/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 05/05/2021 Download
49 NF1433 607/TB/NHM/TNMSC/ENGG/2020 09/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 05/05/2021 Download
50 NF1432 PKG6/ICB/TNUHP/ JICA/C2/OPE-I/TNMSC/ENGG/2020 04/02/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 03/05/2021 Download
51 NF1431 547/ENT/NHM/TNMSC/ENGG/2019 24/10/2019 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 30/04/2021 Download
52 NF1430 591/IMPLANTS/RC/TNHSP/TNMSC/ENGG/2020 31/07/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 29/04/2021 Download
53 NF1429 577/DF/RC/TNMSC/ENGG/2020 17/06/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 17/04/2021 Download
54 NF1428 609/RC/TNMSC/ENGG/2020 09/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 16/04/2021 Download
55 NF1427 576/CEN/RC/TNMSC/ENGG/2020 17/06/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 16/04/2021 Download
56 NF1426 588/ANL/RC/TNMSC/ENGG/2020 31/07/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 16/04/2021 Download
57 NF1425 599/USG/NHM/TNMSC/ENGG/2020 09/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 09/04/2021 Download
58 NF1424 605/DIAT/AHD/TNMSC/ENGG/2020 09/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 07/04/2021 Download
59 NF1423 640/OTT/DME-SMC/TNMSC/ENGG/2021 01/02/2021 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 03/04/2021 Download
60 NF1422 600/EYE/NHM/TNMSC/ENGG/2020 09/10/2020 RESULT OF EVALUATION AND FINALLY SHORTLISTED BIDDERS. 01/04/2021 Download

Go Top

Archives : 2018-2019 : 2019-2020 : 2020-2021 : 2021-2022