தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம்

(ஒரு தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனம்)
Logo

Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)

CIN: U85110TN1994SGC027939 , GSTIN: 33AAACT3400E1Z4

ISO 9001:2015 Certified Organisation

Fetched : Sat Oct 23 2021 05:05:36 PM

TNMSC has stopped using the common email address enquiry.tnmsc@tn.gov.in. Hence, kindly send email to the respective section. Visit contact page for section wise email address.
About Us

Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd., (TNMSC) was set up with the primary objective of ensuring ready availability of all essential drugs and medicines in the Govt Medical Institutions throughout the State by adopting a streamlined procedure for their procurement, storage and distributionIt was incorporated under the Companies Act, 1956 on 1/7/1994 and has commenced its functions of purchase, storage and distribution of drugs and medicines from January 1995.

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும்

தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்

Current Tenders
EQUIPMENT
[28-10-2021 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract for Supply, Installation And Commissioning Of 1.5 Tesla MRI System
719/MRI/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.08.2021

[28-10-2021 at 03:00 PM]
Tender For Fixing Rate Contract For Supply And Installation Of 500ma X-Ray Machine, 600ma X-Ray Machine With Image Intensifier & Additional Accessories, 600ma Xray System With Five Position Manual Bucky Table And 300ma X-Ray Machine To Various Govt Institutions To Various Govt. Institutions
741/XR/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.29.09.2021

[29-10-2021 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract For Supply, Installation And Commissioning Of Whole Body Multislice CT Scanner 16 Slice/Rotation
727/CT/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.09.2021

[29-10-2021 at 03:00 PM]
Enquiry for Supply of Liquid Medical Oxygen Tanks
512/LMO TANK/LT/TNMSC/ENGG/2021, Dt.21.10.2021

[03-11-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Fully Automated Haeme Analyzer for Veterinary Use and Bio-Chemical Auto Analyzer for Veterinary Use at Various Veterinary Institutions
603/ANL/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[03-11-2021 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract for ASD and PDA Device
725/IMPLANT/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.09.2021

[03-11-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of High Frequency Mobile X-Ray Machine at Various Veterinary Institutions
602/XR/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[03-11-2021 at 03:00 PM]
Hiring of Consultant for Providing Technical Services for Detailed Assessment and Recommendation Of Anti Snake Venom Serum Production Facility As Per GMP Compliance & Feasibility of Converting the Existing Set Up as GLP , NABL Compliant Virology BSL 3-4 Lab at KIPM and R Campus, Guindy, Chennai – 32
718/RFP/KIPM/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.08.2021

[09-11-2021 at 11:00 AM]
Invitation for Quotations for Supply of Voltage Stabilizer, Sterilizer electrical, Dynamometer and Instrument trolley to 11 Medical College Hospitals
501/LT/PHY/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.08.10.2021

[09-11-2021 at 11:00 AM]
Invitation for Quotations for Supply of Colorimeter, Olfactometer, Venous pressure apparatus and Centrifuge, high speed with technometer to 11 Medical College Hospitals
502/LT/PHY/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.08.10.2021

[09-11-2021 at 03:00 PM]
Invitation for Quotations for Supply of Refrigerator, Water distillation steel with spare heating elements and All glass distillation apparatus double stage to 11 Medical College Hospitals
503/LT/PHY/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.08.10.2021

[09-11-2021 at 03:30 PM]
Invitation for Quotations for Supply of Spirometer to 11 Medical College Hospitals
505/LT/PHY/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.08.10.2021

[10-11-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Neonatal Ventilator with High Frequency Oscillatory Ventilation to Various Govt. Institutions
617/VEN/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[10-11-2021 at 03:00 PM]
Tender For Supply and Installation of Fibre Optic Bronchoscope to Govt. Medical College, Trichy and Villupuram
643/SCOPE/DME/TNMSC/ENGG/2021, Dt.02.02.2021

[11-11-2021 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract For Supply And Installation Of Digital X Ray And PACS System To Various Govt. Institutions
740/XR/NHM/TNMSC/ENGG/2021, Dt.29.09.2021

இலஞ்சம் கொடுப்பதும், வாங்குவதும் குற்றம். இலஞ்சம் பற்றிய புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:

இயக்குநர்,

ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்ககம்,

எண்.293.எம்.கே.என்.சாலை, ஆலந்தூர்,

சென்னை – 600 016.


Bribe giving and receiving is an offence. Complaints about demand for bribe may be made in person or over phone to the following address:

The Director,

Vigilance and Anti Corruption,

No.293 M.K.N. Road, Alandur,

Chennai-600 016.

இணையதளம் / Website :

     

www.dvac.tn.gov.in

தொலைபேசி எண்கள் / Phone Nos. :

     

044-2231 0989
044-2232 1090
044-2232 1085
044-2234 2142

நிகரி எண் / Fax No. :

     

044-2232 1005
(or)

அருகிலுள்ள இலஞ்சம் ஒழிப்பு அலுவலகம் / To the local Vigilance Office